گردنبند گنجشک

وزن: 2/500 گرم
7.425.000 تومان

گردنبند هندوانه

وزن: 1/920 گرم
5.702.000 تومان

آویز انار

وزن: 0/730 گرم
2.185.000 تومان

آویز انار

وزن: 2/70 گرم
8.020.000 تومان

آویز انار

وزن: 0/890 گرم
2.653.000 تومان