گردنبند درخشان

وزن: 5/200 گرم
16.885.000 تومان

گردنبند هلالی و قلب

وزن: 3/00 گرم
9.672.000 تومان

گردنبند ستاره

وزن: 5/860 گرم
17.405.000 تومان

گردنبند لارا

وزن: 2/480 گرم
7.095.000 تومان

گردنبند مربعی

وزن: 3/510 گرم
9.980.000 تومان

گردنبند ترکیب کارتیه و هرمس

وزن: 6/00 گرم
17.196.000 تومان

گردنبند کارتیه و قلب

وزن: 5/810 گرم
16.675.000 تومان

گردنبند طرح لوزی تلفیقی از هرمس و تیفانی

وزن: 7/810 گرم
25.343.000 تومان

گردنبند گوی متحرک

وزن: 2/430 گرم
7.510.000 تومان

گردنبند لوی ویتون

وزن: 6/450 گرم
19.835.000 تومان