نیم ست هلال

وزن: 7/260 گرم
24.995.000 تومان

نیم ست دوران

وزن: 3/780 گرم
11.750.0000 تومان

نیم ست صدف

وزن: 4/060 گرم
12.058.000 تومان

نیم ست دخترک موفرفری

وزن: 2/310 گرم
6.779.000 تومان

نیم ست تیفانی

وزن: 3/370 گرم
10.126.000 تومان

نیم ست کورالین

وزن: 3/080 گرم
8/648.000 تومان

نیم ست پروانه

وزن: 4/710 گرم
13.523.000 تومان

نیم ست نقاشی

وزن: 3/02 گرم
8.480.000 تومان

نیم ست یونیکورن

وزن: 2/380 گرم
6.902.000 تومان

نیم ست مینیمال

وزن: 3/51 گرم
10.059.000 تومان